Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


RIO+20: Van de toekomst die we willen naar de toekomst die we nodig hebben.

Slotverklaring van de Women’s Major Group over de uitkomsten van Rio+20

24.06.2012 | Statement Women's Major Group
Sascha Gabizon, directeur WECF, tijdens de onderhandelingen in Rio. Copyright: ENB-ISSD

De Women’s Major Group (WMG) , als vertegenwoordiger van zo’n 200 maatschappelijke vrouwenorganisaties van over de hele wereld, is erg teleurgesteld in de resultaten van de Rio +20 conferentie. "Wij geloven dat regeringen over de hele wereld zowel vrouwen als toekomstige generaties hebben laten zitten".

DOWNLOAD HIER DE PDF VAN DE VERKLARING

Vrouwenrechten teruggedraaid.
Twee jaar van onderhandelingen hebben geleid tot een Rio +20 uitkomst waarin nauwelijks vooruitgang voor vrouwenrechten en de rechten van toekomstige generaties in duurzame ontwikkeling waar te nemen is. De Women’s Major Group heeft dag en nacht gewerkt om vrouwenrechten en toezeggingen op het gebied van gendergelijkheid te behouden, maar het verkrijgen van een bevestiging van deze rechten liet geen tijd over voor daadwerkelijke vooruitgang en toezeggingen om te bewegen richting de toekomst die we nodig hebben.

Wereldwijd zijn vrouwen verontwaardigd over het feit dat regeringen erin zijn gefaald om de reproductieve rechten van vrouwen te erkennen als een centraal aspect van gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling in het Rio +20 slotdocument. Reproductieve rechten zijn universeel erkend als mensenrechten. De link tussen duurzame ontwikkeling en reproductieve rechten werd erkend in Agenda 21 van de Rio 1992 Conferentie en vervolgens in het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICDP) uit 1994.

Hoewel we hebben gehoord dat de Rio+20 Conferentie niet een bilateraal, maar een mulitilateraal proces is, is het onacceptabel dat onze reproductieve rechten, waar bijna 20 jaar geleden al overeenstemming over is bereikt, weer een punt van onderhandeling zijn en niet zijn herbevestigd in het slotdocument. We zijn echter ingenomen met de de herbevestiging van het ICDP en het Beijjing Platform voor Actie, evenals de uitkomsten van herzieningen. Met het oog op de voorbereidingen voor ICPD +20, Beijing +20, de MDGs +15, de SDGs processen en de post-2015 ontwikkelingsagenda roepen wij overheden op om hun inspanningen ten aanzien gendergelijkheid, vooral seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, te herbevestigen op zo’n manier dat alle vrouwen en mannen, volwassenen en jeugd, het maximale uit hun leven kunnen halen.
Noch waren er sterke toezeggingen op vrouwen hun recht op land, eigendom en nalatenschap.Niet alleen vanuit een mensenrechtenperspectief, maar ook vanuit economisch perspectief, is het dwaas om de halve wereldbevolking de toegang tot grondstoffen te onthouden. Verschillende staatshoofden hadden kritiek op deze nalatigheden in de tekst, en de premier van Noorwegen gaf te kennen dat in geval van Noorwegen, het aandeel van het BNP dat gegenereerd wordt door vrouwen groter is dan het het nationale inkomen van olie-opbrengsten.

Geen recht op een gezond milieu.
Het recht van duizenden mensen op een gezond milieu wordt niet gerespecteerd. De Women’s Major Group is geschokt en gealarmeerd door het feit dat er op geen enkele wijze wordt gerefereerd aan radioactieve vervuiling en de daarvan vernietigde gevolgen op onze gezondheid en ons milieu, waaronder rivieren, grondwater, voedsel en lucht. Het Rio +20 slotdocument had het onacceptabele risico van nucleaire vervuiling en de hoge prijs van nucleaire energie moeten erkennen. De Women’s Major Group is solidair met vrouwenorganisaties uit Japan die hier in Rio present waren en riepen om een onmiddelijke stop op nucleaire energie! We willen ook onze verbijstering uiten over het stuk tekst over mijnbouw, hierin lijken de belangen en voordelen voor mijnbouwbedrijven te worden gemarkeerd in plaats van te pleiten voor een gezond milieu voor vrouwen, hun gemeenschappen, en etnische minderheden .
Verder, de essentiele link tussen klimaatverandering en gender wordt helemaal niet genoemd. Dit is onacceptabel en gaat in tegen vrouwen hun dagelijkse ervaringen. Vrouwen, kinderen, etnische minderheden en de allerarmsten (waarvan het merendeel vrouw is) ondervinden de ernstige gevolgen van klimaatverandering het allersterkst. Een even kritiek punt is de grote potentiele bijdrage die vrouwen aan klimaatverbetering kunnen leveren. Toch wordt hun essentiele rol als voortrekker en deelnemer aan de broodnodige klimaatoplossing niet genoemd.

Het stoppen van ‘land-grabbing’ , het verzekeren van vrouwen hun controle en toegang tot natuurlijke hulpbronnen.
In veel landen zijn vrouwen verantwoordelijk voor zo’n 80 procent van de totale voedselproductie, door land te cultiveren wat niet hun eigendom is, en door voedsel te verzamelen in bossen waarop zijn geen enkele aanspraak maken. De stormloop op grondstoffen om in onze niet-duurzame ontwikkeling te voorzien met mineralen en biobrandstoffen heeft over de jaren al een groot aantal vrouwen van de door hun gecultiveerde en beschermde gronden verdreven. Vrouwen roepen om een onmiddelijke stop op ‘land-grabbing’! We kunnen de vrouwelijke voedselproductie niet laten concurreren met biobrandstoffen, genetische gemodificeerde organismen (GMOs) en agro-industriele organisaties – de Monsanto’s van deze wereld. We zijn erg teleurgesteld dat er geen duidelijke stappen zijn beschreven voor een moratorium op GMO’s en meer in het algemeen dat er geen concrete maatregelen zijn uiteengezet ten behoeve van vrouwenrechten en toegang en controle op natuurlijke hulpbronnen, wat de basis van hun bestaan vormt. In het bijzonder in de mijnbouwsector worden de rechten van de getroffen gemeenschappen niet gegarandeerd.

Green Economy = Green Washing?
Vrouwen zijn teleurgesteld dat het Rio +20 slotdocument niet voorziet in vrije, voorafgaande en geinformeerde instemming van die gemeenschappen die te maken hebben met de gevolgen van de zogenaamde ‘Groene Economie’ investeringen. Vrouwen eisen ‘no-go zones’ voor mijnbouw-, biobrandstof- en bosbouwbedrijven. Om ervoor te zorgen dat vrouwen, etnische minderheden en lokale gemeenschappen toegang en controle hebben over waterbronnen, roepen vrouwen op om waterbronnen niet te privatiseren. Wij geloven dat de ‘Groene Economie’ niet veel meer zal zijn dan ‘Green Washing’ wanneer deze niet stevig wordt verankerd in een legaal bindende implementatie van het voorzorgsbeginsel.

De financiering van duurzame ontwkkeling
Het Rio +20 slotdocument geeft regeringen geen urgent en noodzakelijk raamwerk om financiele bronnen te verschuiven van niet-duurzame en onrechtvaardige energiesystemen naar noodzakelijke investeringen in gedecentralseerde hernieuwbare energiesystemen. In ontwikkelingslanden zouden investeringen gericht moeten zijn op de toegang tot veilige en schone energie in rurale gebieden met een focus op vrouwen en het energiegebruik van huishoudens. De Women’s Major Group vindt het jammer dat er op dit onderwerp geen toezeggingen zijn gedaan.

Vrouwen zijn ook erg bezorgd over de toegenomen focus op private financiering en de daling van publieke gelden voor duurzame onwikkeling. We vinden het ook spijtig dat er geen steun lijkt te zijn voor nieuwe financiele mechanismen zoals de Financial Transaction Tax. Vrouwen roepen om een eliminatie van subsidies, inclusief indirecte subsidies die ecosystemen en lokale gemeenschappen schaden, zoals in bijvoorbeeld de nucleaire en fossiele brandstof industrie. We zijn echter content met de overeenkomst om illegale geldstromen aan te pakken, het werd tijd dat de miljarden in illegale belastingparadijzen gereguleerd worden en gedwongen worden om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Nieuwe intergouvernementele processen – Zorg ervoor dat vrouwen worden gehoord.
De enige concrete nieuwe beslissingen die tijdens Rio +20 werden genomen zijn erop gericht om twee nieuwe intergouvernementele processen te creëren, eentje ten aanzien van de Sustainable Development Goals (SDGs) en de andere ten aanzien van financiële mechanismen.Een comité van 33 experts zal samengesteld worden voor de SDG processen. Vrouwen pleiten voor een zetel voor een vertegenwoordiger van de maatschappelijke vrouwenorganisaties in het expertpanel voor de SDGs. Daarnaast roepen we de Secretaris Generaal op om voor een genderevenwicht in het panel te zorgen.

Ten slotte, Rio +20 heeft geen sterke ‘governance’ voor duurzame ontwikkeling kunnen bewerkstelligen, en we betreuren in het bijzonder het schrappen van de hoge commissaris voor toekomstige generaties.

Tijdens Rio +20 hadden regeringen de historische kans om flinke stappen voorwaarts te zetten om armoede en vernietiging van het milieu te beeindigen, om de rechten van de meest kwetsbare mensen in onze maatschappije te beschermen, en om concrete maatregelen te nemen om vrouwenrechten en vrouwelijk leiderschap te implementeren. Nu lopen we risico op toenemende armoede, ongelijkheid en onomkeerbare schade aan het milieu. Dit is niet de toekomst die we willen, noch de toekomst die we nodig hebben.

De Women's Major Group (WMG), bestaat uit meer dan 200 organisaties wordt vertegenwoordigd door drie organiserende partners – Women in Europe for a Common Future (WECF), Voices of African Mothers (VAM) en Development Alternatives met Women for a New Era ( DAWN). Het wordt ondersteund door een kerngroep van leden, waaronder, het Internationaal Netwerk over Gender en Duurzame Energie (ENERGIA), Global Forest Coalition, en de Women's Environment Development Organization (WEDO).

WMG Contactpersonen:

Sascha Gabizon, Vrouwen in Europa voor een Common Future (WECF) sascha.gabizon@wecf.eu

Anita Nayar, Development Alternatives met vrouwen in A New Era (DAWN) a.u.nayar@gmail.com

Sheila Oparachoa, ENERGIA - het Internationaal Netwerk over gender en duurzame energie s.oparaocha@etcnl.nl

Eleanor Blomstrom, Women's Environment and Development Organization (WEDO) eleanor@wedo.orgMeer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019