WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


'De reis van plastic en hoe het ons leven be´nvloedt'

Op 17 april gaven Manon Zwart, co÷rdinerend adviseur duurzaamheid bij het RIVM en Chantal Van den Bossche, co÷rdinator communicatie WECF, een gezamenlijke workshop over plastic tijdens de jaarlijkse Atlas Dag van de Leefomgeving.

16.05.2018 |
Tijdens deze workshop doken we dieper in de materie plastic. Plastic is overal en we kunnen niet meer zonder. Het heeft ons leven veel eenvoudiger gemaakt. Het zorgt dat we voedsel langer kunnen bewaren en dat verpakkingen lichter zijn. Inmiddels komen ook de neven-effecten van de onvolprezen eigenschappen van plastic aan het licht, zoals micro-plastics, de aanwezigheid van weekmakers in kinderspeelgoed en de schadelijke gezondheidseffecten van het plastic afval. Tijdens de workshop gingen we op reis met plastic en gaven we meer inzicht in hoe plastic ons leven be´nvloedt en hoe we slimmer, gezonder en vooral zuiniger om kunnen gaan met dit materiaal.

Atlas Leefomgeving Werkconferentie
De Amsterdamse RAI stond op dinsdag 17 april in het teken van de Atlas Werkconferentie, Bouwen aan een Gezonde en Groene Leefomgeving, georganiseerd door Rijkswaterstaat ism RIVM en het Ministerie van IenW.  De Atlas Werkconferentie vond plaats als side-event van het evenement Building Holland en werd op die manier de verbinding gezocht met de duurzame gebouwde omgeving om samen te bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Na het plenaire deel waren er parallelle workshopsessies, gericht op de gebruikers van de Atlas Leefomgeving.

Presentatie fotoĺs zeilreis Manon Zwart
De workshop startte met een presentatie van Manon Zwart. Aan de hand van vele fotoĺs gemaakt tijdens een zeilreis rond de Atlantische Oceaan name zij de aanwezigen mee in de problematiek van plastic. Daarbij ontstond inzicht in de plastic soep, het effect op zeeleven en hoe wij zelf ook Ĺgeraaktĺ worden bv doordat het plastic in miniscule deeltjes in de voedselketen terechtkomt. Manon sloot haar presentatie af met maatregelen en acties die worden ondernomen om problematiek tegen te gaan, Nederlands beleid, de recente EU Plastic strategy en de verwevenheid met de Sustainable Development Goals. En zij belichtte tevens de rol van de NGOĺs (Plastic Soup Foundation, Ocean Clean-Up etc.) die de problematiek op de kaart hebben gezet of aan oplossing werken.

Vrouwen grootste consumenten van plastic
De verwijzing naar NGOs was een mooi bruggetje naar de volgende presentatie van Chantal Van den Bossche van WECF Nederland, Women Engage for a Common Future. Vrouwen in rijke landen zijn de grootste consumenten van plastic (kleinere consumptiegoederen, basisconsumptiegoederen, maandverband, cosmetica). Studies, waaronder een eigen studie van WECF ism UNEP, het VN Milieu Programma (Plastic, Gender and the Environment, 2017) tonen aan dat tweederde van de wereldwijde consumptie van plastic materiaal plaatsvindt in de rijkste regio's: NAFTA, West-Europa en Japan. 

Tot op zekere hoogte kunnen we de conclusie trekken dat vrouwen in de rijkste regio's belangrijke belanghebbenden zijn als het gaat om het verminderen van kunststoffen in basisconsumptiegoederen. Het plasticverbruik per persoon in minder welvarende regioĺs ligt veel lager dan in rijkere landen. Maar door een ontoereikende verzamel- en verwerkingsinfrastructuur is de hoeveelheid plastic afval in het milieu daar veel hoger dan in de minder welvarende regioĺs. Naar verwachting zal de wereldwijde markt voor kunststoffen in de periode 2015-2020 jaarlijks met 3,4% groeien, waarbij de jaarlijkse groei in India en China naar verwachting respectievelijk tussen 9,4% en 6,9% zal bedragen.

Vrijwel geen onderzoek naar gezondheidseffecten arbeiders kunststofindustrie
Er is vrijwel geen onderzoek naar gezondheidseffecten op mannen en vrouwen, hoewel met name EDCs, hormoonverstorende stoffen, een grote invloed kunnen hebben op gezondheid vrouwen. Studies, voornamelijk uit rijke landen, lieten zien dat zowel mannen als vrouwen tijdens de productie, het gebruik en de verwijdering van plastic gevaar kunnen lopen door gevaarlijke chemicaliŰn. Er zijn echter maar een beperkte hoeveelheid data beschikbaar.

Over de blootstelling van de beroepsbevolking aan gevaarlijke chemische stoffen in de kunststofindustrie in minder rijke landen bestaat echter vrijwel geen enkel onderzoek. Bovendien is er maar zeer schaars naar gender uitgesplitste literatuur te vinden over het aantal werknemers in de plasticindustrie, de kunststofprouductie, en de recycle en verbrandingsindustrie en hun blootstelling aan gevaarlijke chemicaliŰn en de daaruit voortvloeiende gezondheidseffecten. 

Plastic en onze gezondheid
Niet alleen tijdens de productie, maar ook in het dagelijks leven, kunnen kunststoffen, bijvoorbeeld kunststoffen uit verpakt voedsel, PVC-vloeren, gevaarlijke chemicaliŰn afgeven, zoals hormoonverstorende stoffen. Deze EDC's worden gevonden in persoonlijke verzorging en cosmetische producten, waarvan vrouwen de grootste gebruikers zijn.

Naar aanleiding van de bevinding dat er wereldwijd een aanzienlijke kennislacune is wat betreft de gezondheidseffecten ligt er hier dus  dus een grote taak voor overheden. Te beginnen met het aanscherpen van de huidige gezondheids- en veiligheidswetgeving, met name als het gaat om het beheer en de export van afvalstoffen. Vanuit een mondiaal perspectief beschikken de lage- en lager-middeninkomenslanden over veel afval dan de landen met een hoog en een hoger middeninkomen, maar wereldwijd is het storten van afval nog steeds de meest gangbare praktijk. Daarbij  exporteert de EU bijna de helft van de ingezamelde kunststoffen voor recycling, vooral naar China en Afrika.

Deze workshop is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Europese Commissie 

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŰn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de co÷peratie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale co÷peraties in andere landen, zoals GeorgiŰ.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijvenô heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019