Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF Deutschland

WECF France

WECF Nederland

Facebook

Twitter

YouTube

Women's and Health Organizations write letter to Dutch politicians

WECF, and 6 other networks ask to put environmental health higher on the political agenda (Dutch text)

10.11.2006 |Irma Thijssen
Utrecht, 10 november 2006

Geachte Mariëtte Hamer, Gerda Verburg, Fatma Koser Kaya, Sharon Gesthuizen, Naima Azough, Tineke Huizinga en Brigitte van der Burg,

Naar aanleiding van het NVR congres “De stem van de vrouw” van 3 november j.l., sturen wij u, zoals met de meeste van u afgesproken, ons standpunt over gezondheid en milieu.

Met de verkiezingen voor de deur hebben de politieke partijen hun programma reeds geformuleerd. De meeste partijen geven in hun programma aandacht aan kinderen. De PvdA noemt als speerpunt in het programma: “Kinderen eerst”. Wij zijn daar uiteraard blij mee, maar zien plannen graag verder geconcretiseerd. Het terugdringen van milieuoorzaken van gezondheidsschade biedt nieuwe kansen voor innovatie en transitie. Het terugdringen van de stijgende kosten voor de gezondheidszorg is gunstig voor de economie.

De onderstaande netwerken en koepels van vrouwen-, gezondheids- en milieuorganisaties vragen uw aandacht voor de invloed van milieuvervuiling en schadelijke chemische stoffen op de gezondheid van mens en milieu, en in het bijzonder van vrouwen en kinderen.

Enkele feiten en cijfers:

·Nieuw Europees onderzoek toont aan dat langdurige blootstelling aan kleine hoeveelheden stoffen en milieuvervuiling en combinaties van stoffen grote effecten kan hebben op de ontwikkeling van baby’s. Jonge mensen in de vruchtbare leeftijd dragen al probleemstoffen in hun lichaam die schadelijk kunnen zijn voor hun toekomstige kind.

·De effecten van veel milieuvervuiling en chemische stoffen zijn groter bij vrouwen (veel stoffen hopen zich op in vetweefsel en vrouwen hebben meer vetweefsel dan mannen); zwangere vrouwen geven chemische stoffen in hun lichaam direct door aan hun (ongeboren) kinderen via de baarmoeder en via borstvoeding; en vrouwen dragen een relatief groot deel van de zorg voor zieken in hun familie.

·Het aantal vrouwen met borstkanker stijgt schrikbarend. In Nederland krijgt 1 op de 9 vrouwen borstkanker. Nederland heeft de hoogste stijging van Europa en de jongste gemiddelde leeftijd waarop vrouwen borstkanker krijgen.

·In Europa heeft 1 op de 4 kinderen van 1 tot 18 last van allergie en/of astma. 1 op de 7 kinderen heeft leer- en gedragsstoornissen. Het aantal kinderen met kanker stijgt jaarlijks met 1%.

Maatschappelijke organisaties vragen van de overheid om de relatie tussen milieuvervuiling en gezondheid serieus te nemen. Wij willen u vragen:

·Goede voorzorgsmaatregelen te nemen om blootstelling aan milieuvervuiling en schadelijke stoffen te voorkomen, met name bij kwetsbare groepen

·Schone en veilige consumentenproducten te promoten; (mogelijk) schadelijke stoffen z.s.m. te vervangen door veiliger alternatieven; biologische producten te promoten; schone productie van consumentengoederen en voedsel met financiële en economische mechanismen aantrekkelijk maken.

·Een gezond binnenmilieu op scholen te bevorderen

·Een gezond buitenmilieu te bevorderen, door te zorgen voor betere luchtkwaliteit, meer groen en minder schadelijke stoffen in de leefomgeving, en adequate handhaving van bestaande regelgeving

·Bij nieuwe ontwikkelingen zoals Nanotechnologie en UMTS van tevoren gezondheidsrisico’s te testen en bij toepassing ook met name risico’s voor de prenatale ontwikkeling uit te sluiten (nanodeeltjes passeren makkelijk de bloed- en hersencellen en spelen waarschijnlijk een rol bij o.a. herseninfarcten); en om bestaande klachten serieus te nemen

·Op Europees niveau REACH te steunen en zo mogelijk te versterken; voorrang te geven aan gezondheid boven belangen van de industrie

·Op rijksniveau te streven naar verdergaande maatregelen dan REACH

·Extra budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Actieplan Kind en Gezondheid van de Ministeries VROM en VWS; binnen het Actieplan prioriteit te geven aan bescherming van mens en milieu en met name aan de uiterst kwetsbare prenatale ontwikkeling van kinderen

·Extra budget beschikbaar te stellen voor goede en eerlijke voorlichting over milieuvervuiling, chemische stoffen en gezondheid

·Een belangrijke rol te geven aan maatschappelijke organisaties bij voorlichting.

Wij vragen u deze punten bij de realisatie van uw partijprogramma’s en bij het afsluiten van een regeerakkoord op te nemen. Wij zijn overtuigd dat dit grote voordelen heeft voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking en van toekomstige generaties. Het getuigt van een toekomstgerichte visie op integraal cost-benefit beleid wanneer uw partij gezondheid en milieu in samenhang oppakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

·Women in Europe for a Common Future (WECF), international netwerk van 78 organisaties in 31 landen in Europa en Centraal Azië die werken aan gezondheid en duurzame ontwikkeling, Irma Thijssen, irma.thijssen@wecf.org, telefoon 030-2310300

·Platform Gezondheid en Milieu, netwerk van maatschappelijke organisaties die zich sterk maken voor een gezond milieu, Maureen Butter, info@gezondheidenmilieu.nl

·4VO, koepel van vier plattelandsorganisaties NBvP Vrouwen van Nu, ZijActief, NVVH en Passage, Therese van Gijn, gijnvpt@wanadoo.nl

·Tiye International, koepel van 22 Zwarte, Migranten en Vluchtelingen vrouwenorganisaties, Rita Naloop, tiye.int@worldonline.nl

·Centrum Vrouw en Milieu (VeM), Rachel Heijne, vem-r.heijne@planet.nl

·Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu (MNGM), Frits Raaphorst, f.raaphorst@gezondmilieu.nl

Bijlagen

·Persbericht Platform Gezondheid en Milieu en kinderartsen: Gezondheid kinderen geschaad door milieufactoren

·Persbericht Harvard University, Boston USA, 9 November 2006: A Silent Pandemic: Industrial Chemicals Are Impairing the Brain Development of Children Worldwide

 

download the letter