Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Europees Parlement vraagt aandacht voor de ‘kwetsbare consument'

Het Europees Parlement heeft deze zomer een resolutie aangenomen over een strategie ter versterking van de rechten van de kwetsbare consumenten.

14.10.2012 | Gezinsbond (partner WECF)
Het Europees Parlement heeft deze zomer een resolutie aangenomen over een strategie ter versterking van de rechten van de kwetsbare consumenten. Deze resolutie stelt dat de rechten van kwetsbare consumenten als hoofdprioriteit opgenomen moeten worden binnen de lopende herziening van het EU Consumentenprogramma 2014-2020.

De Vlaamse Gezinsbond vraagt al langer aandacht voor kwetsbare groepen en heeft binnen dit kader eind 2010 de 'kindnorm' gelanceerd.

De kindnorm heeft als doelstelling beleid af te stemmen op de meest kwetsbaren binnen onze maatschappij, met andere woorden ‘het kind als norm'. Binnen het concept kindnorm is een bepaalde hiërarchie aan te brengen: beleid, met directe of indirecte impact op de veiligheid en gezondheid van kinderen, moet meer vanuit kinderen bekeken worden. Bepaalde beleidsinstrumenten kunnen daar aan gekoppeld worden, zodat zowel ex-ante als ex-post een kindertoets kan plaatsvinden. Aan de andere kant is er ook een sterke behoefte aan concrete kindnormering als we het hebben over bepaalde product-, voedings- en milieunormen. Deze zijn vaak gebaseerd op gezonde volwassenen, en niet op kinderen die, gezien ze fysiek nog in ontwikkeling zijn, in verhouding tot hun lichaamsgewicht grotere hoeveelheden schadelijke stoffen binnenkrijgen.

De resolutie van het Europees Parlement schuift verschillende doelstellingen naar voren die nauw aansluiten bij de ‘kindnorm': ‘Als hoofdprioriteit, roept de Commissie en de lidstaten op om productveiligheid extra onder de aandacht te brengen van consumenten, in het bijzonder de meest kwetsbare groep consumenten, zoals kinderen en zwangere vrouwen';

Op dit punt is ook de Gezinsbond van mening dat product- en milieunormering meer afgestemd zou moeten worden op de meest kwetsbare schakel, kinderen. Een vaststelling is dat embryo's, foetussen en (jonge) kinderen veel gevoeliger zijn aan toxische stoffen dan volwassenen. De blootstelling aan toxische stoffen neemt echter toe terwijl we nog te weinig weten over de cocktail- noch over de langetermijneffecten. Die normen zijn nu vaak vastgesteld op gezonde volwassen organismen. Aangezien kinderen gevoeliger zijn zou de normering aan die specifieke kenmerken van kinderen moeten voldoen om er zeker van te zijn dat ze niet meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan ze daadwerkelijk aankunnen.

Ook voeding, en in het bijzonder reclame voor bepaalde voedingsmiddelen, komt in de resolutie aan de orde: ‘Onderstreept dat kinderen en jongeren die steeds vaker te maken krijgen met de negatieve gevolgen van te weinig beweging en obesitas, gevoeliger zijn voor reclame voor voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- en suikergehalte; is verheugd over zelfregulerende initiatieven en gedragscodes van bedrijven om de blootstelling van kinderen en jongeren aan reclame voor voedingsmiddelen te beperken (zoals de initiatieven die zijn ontwikkeld in het kader van het actieplatform op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid van de Commissie), en roept alle belanghebbenden op kinderen en jongeren en hun verzorgers doeltreffend voor te lichten over het belang van een evenwichtig voedingspatroon en een actieve, gezonde levensstijl; roept in dit verband op tot een grondig onderzoek door de Commissie naar de vraag of er behoefte is aan strengere regels voor reclame met kinderen en jongeren als doelgroep; dringt er bij de Commissie op aan de bescherming van kinderen toe te voegen aan de hoofdprioriteiten van de agenda van de consument, met bijzondere aandacht voor agressieve en misleidende televisie- en online reclame';

Reclame naar kinderen en jongeren beperken, is van groot belang. De Gezinsbond pleit er echter voor om nog een stapje verder te gaan door de voedingsindustrie normen op te leggen die het hoge vet-, zout- en suikergehalte afstemmen op het niveau dat kinderen aankunnen, zeker als het gaat om voeding die gericht is op kinderen.

De Gezinsbond zal ook op Europees niveau, in samenwerking met de Europese gezinskoepel COFACE, de kindnorm inzake consumentenbescherming verder promoten en aansluiting zoeken bij de verschillende Europese beleidsinitiatieven en projecten om een kindvriendelijkere maatschappij te realiseren.
 

Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019