Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Vlaams Actieplan Pesticiden: betere informatie naar zwangere vrouwen noodzakelijk!

In 2009 heeft Europa de pesticidenrichtlijn aangenomen om tot duurzaam gebruik te komen. Deze wetgeving bepaalt dat iedere lidstaat een actieplan moet opstellen zodat schadelijke effecten voor menselijke gezondheid en milieu verminderen

14.11.2012 | Gezinsbond (partner WECF)
In 2009 heeft Europa de pesticidenrichtlijn aangenomen om tot een duurzaam pesticidengebruik te komen. Deze wetgeving bepaalt dat iedere lidstaat een actieplan moet opstellen om ervoor te zorgen dat kwantitatieve doelstellingen en streefcijfers verder vastgesteld worden zodat de schadelijke effecten van het verbruik van pesticiden voor de menselijke gezondheid en het milieu verminderen.

Bewustmaking en informatie naar het brede publiek over de voortvloeiende gezondheidsrisico's en de mogelijke acute en chronische gevolgen voor de menselijke gezondheid zijn daarbij hele belangrijke factoren. Gezien de resultaten van verschillende onderzoeken naar de effecten van pesticiden op ongeboren en jonge kinderen, vindt de Gezinsbond betere informatie naar zwangere vrouwen toe noodzakelijk.

Het Oostenrijkse milieuagentschap publiceerde recent naar aanleiding van een symposium ‘umwelt-mutter-kind' een studie die stelt dat ‘de vrijstelling van gevaarlijke stoffen in het milieu dient vermeden te worden, vooral om ongeboren kinderen te beschermen tegen de blootstelling aan schadelijke stoffen. Daarboven is een vermindering van deze stoffen in de directe omgeving van mensen nodig. Om de gezondheid van bijzonder kwetsbare groepen ongeborenen en baby's te beschermen tegen schadelijke chemicaliën, dient het chemicaliënbeleid verstrengd te worden en dient men bewuster om te gaan met natuurlijke hulpbronnen'

De nieuwe Vlaamse wetgeving, opgesteld n.a.v. de Europese pesticidenrichtlijn, zal op meer doelgroepen en soorten terreinen van toepassing zijn. Zo zullen er strengere regels gaan gelden voor pesticidengebruik op meer publieke terreinen zoals scholen, parken, sportterreinen en speelplaatsen. Al een hele verbetering voor de gezondheid van kinderen! De Gezinsbond vraagt om vooral van overheidswege veel meer informatie te verschaffen aan gezinnen over de risico's van pesticidengebruik in en om het huis, omdat we merken dat deze te weinig gekend zijn.

Pesticiden zijn chemische bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt om ongewenste planten en dieren in onze omgeving te verdelgen. Dat is echter niet het enige effect want pesticiden zijn gevaarlijk voor onze gezondheid en het milieu, zelfs in kleine hoeveelheden. Pesticiden vinden we op vele plaatsen terug, zoals tuinen, parken, schoolpleinen, in groente en fruit, in kleren, maar ook in producten die door de producent behandeld worden tegen schimmels en insecten om ze langer mee te laten gaan. De producten werken in die mate dat residuen van pesticiden teruggevonden worden in het drinkwater, voeding, de lucht die we inademen en dus ook in het lichaam. Nog steeds gebruiken we heel wat pesticiden in en rond het huis tegen allerlei ongewenste beestjes, zonder eigenlijk echt te weten wat dat betekent voor onze eigen gezondheid. Kwetsbare groepen, die een verhoogd gezondheidsrisico lopen, moeten specifiek geïnformeerd worden, bijvoorbeeld via huisarts en/of gynaecoloog bij het vaststellen van de zwangerschap.

Extra kwetsbaar
Door te spelen in de tuin, park of sportvelden, worden kinderen via hand-mond-gedrag vaak meer blootgesteld aan pesticiden dan volwassenen. Onderzoek van het steunpunt Milieu en Gezondheid stelde bij kinderen met hogere concentraties pesticiden in het lichaam een verminderd taalbegrip en een vertraagde motorische ontwikkeling vast. De wetenschap is hard bezig om de directe vermoedelijke effecten uit te zoeken, maar onomkeerbaar bewijs is er (nog) niet. Het feit dat vermoedens door de wetenschappelijke vooruitgang steeds vaker bevestigd worden, toont voor de Gezinsbond het belang van het voorzorgsprincipe aan. Ook de Europese richtlijn vereist een benadering uitgaande van voorzorg en preventie.

De Gezinsbond vraagt om in het Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik de volgende punten op te nemen:
  • Consumenten dienen op een begrijpelijke wijze geïnformeerd te worden over de schadelijkheid van pesticiden en chemische stoffen in diverse huis-, tuin- en keukenproducten. Ook de wijze van etaleren in de winkels moet een duidelijk signaal geven aan de consument.
  • Speciale aandacht moet gaan naar zwangere vrouwen en kleine kinderen door de introductie van duidelijke etikettering die wijzen op de gevaren voor het ongeboren en jonge kind.
  • Informatieplicht zwangere vrouwen: net zoals tijdens de zwangerschap voorlichting wordt gegeven over bepaald voedsel (toxoplasmoserisico), zouden aanstaande ouders bij de consultatie op de hoogte gebracht moeten worden van risico's die gepaard gaan met pesticide en biocide gebruik in huis en tuin. Indien aanstaande ouders hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij de nodige maatregelen nemen.
  • Het ontwerpactieplan van de Vlaamse regering heeft geen streefcijfers opgenomen. Dit is wel een vereiste van de Europese richtlijn en volgens de Gezinsbond noodzakelijk.
Zie ook de Franse film 'nos enfants nous accuseront' over de effecten van pesticiden op de menselijke gezondheid en met name die van kinderen.
 

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016