Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Middernacht in de Oase

WECF in Doha: “We zijn zeer teleurgesteld in de uitkomst van de VN Klimaat bijeenkomst door het gebrek aan Visie en Ambitie; Echter, de erkenning van Gendergelijkheid tijdens COP 18 vormt lichtpuntje in een donkere nacht”

10.12.2012 | WECF
Doha, Qatar: Na twee weken non-stop onderhandelen tijdens de COP 18 om de koolstofuitstoot in de atmosfeer te verminderen wat langzaam in een pijnlijke en potentiële teleurstelling uitmondde, waren zaterdag om 3.00u in de morgen op de Qatar Nationale Conferentie Centrum vertegenwoordigers aanwezig van Women in Europe for a Common Future (WECF) en haar netwerk die tot het einde bleven strijden voor de onderwerpen waar WECF en haar netwerk zich voor inzet. Er was teleurstelling over de weinig oprechte daadkracht die getoond werd, maar genoegen omdat er wel een overeenkomst is getekend aangaande Gendergelijkheid; het zogenoemde “Mirakel van Doha”.

Sabine Bock, WECF Campagneleider Energie en Klimaat zei,
“Vrouwen in ons netwerk kwamen twee weken geleden en bleven avond en avond tot laat bij de besprekingen, omdat ze enorm bezorgd zijn over de impact van klimaatverandering die overal al te merken is. We zijn zeer toegewijd aan onze strijd voor Gendergelijkheid in de UNFCCC climate framework. We zijn heel bezorgd over de toekomst die voor ons ligt als het gebrek aan ambitie (voor dringende vermindering van CO2) die we zien tijd de COP zich voortzet in toekomstige bijeenkomsten. We zijn blij met de overeenkomst aangaande de uitbreiding van elementen van het Kyoto Protocol  tot 2015, de landen die hebben getekend vertegenwoordigen maar 15% van de jaarlijkse globale uitstoot van broeikasgassen.  We vragen daarom nationale overheden om onmiddellijke en serieuze actie te ondernemen om te vechten tegen klimaatverandering en rekening te houden met de behoeften van vrouwen en vrouwen effectief te laten participeren in besluiten hoe we kunnen omgaan met klimaatverandering. Deze oproep is vooral gericht op de landen die niet meedoen met het gezamenlijk tegengaan van klimaatverandering, zoals de Verenigde Staten, Canada en Rusland. Zoveel tijd en zoveel jaren zijn er al verspeeld.”

Bock stelt dat er een groot gebrek is aan politieke wil is, wat is te zien aan het voortbestaan van de “ Gigatonne Gap” in koolstofuitstoten. Bock: “De Gigatonne Gap bedreigt de planeet met een wereldwijde temperatuurstijging van meer dan 1,5 graden Celsius (wat rampzalige gevolgen heeft).” Als de “Gigatonne Gap” niet snel sluit zullen de leden van WECF’s 150 partner organisaties dagelijks te maken krijgen met meer droogtes, meer overstromingen, meer (bos-) branden, meer ontheemden en grote negatieve gevolgen op lokaal niveau” zegt Bock.   

Een onderzoek naar eenzelfde fenomeen werd gepubliceerd tijdens een workshop georganiseerd door de overheid van Uganda en IJsland waarin staat dat Oegandese boerinnen recentelijk te maken hebben met verschrikkelijke directe en indirecte consequenties van klimaatverandering. Veranderlijk weer heeft mislukte oogsten veroorzaakt, wat ervoor heeft gezorgd dat deze Oegandese boerinnen hun kinderen niet konden voeden, waardoor er honger heerste. Het gebrek aan eten dwong hun mannen om ergens anders heen te gaan om werk te vinden om hun families te onderhouden. Erger nog, veel van deze mannen die terugkwamen naar de dorpen waren besmet met HIV/AIDS, wat nog meer narigheid met zich meebracht voor de vrouwen en kinderen en op deze manier de negatieve impact van de klimaatverandering verdubbeld.  

“Dit is een rampscenario dat niet had hoeven gebeuren, maar de ‘equity gap’ (gelijkheidskloof) zal doorgroeien samen met de ‘’Gigatonne gap’, behalve als nationale overheden met serieuze afspraken komen om koolstofuitstoten en daarbij klimaatverandering tegen te gaan,” aldus Bock.
 
Sascha Gabizon, Internationaal Directeur WECF, zei “Ik kan gewoon niet begrijpen waarom nationale overheden hier in Doha een gebrek hebben aan politieke wil. Het is nu bijna 2013 en de wetenschap is er duidelijk over, overal zie je extreem weer opkomen. Kijk alleen al naar al de kustgebieden die recentelijk zijn verwoest.”
Gabizon vervolgt: “Zelfs nog in deze week, terwijl de onderhandelaars hebben gefaald om tot betekenisvolle overeenkomsten te komen in Doha, Tyfoon Bopha heeft in de Filippijnen meer dan 200 doden veroorzaakt. En deze maand nog, oorkaan Sandy heeft 30,000 mensen in New York City ontheemd en er is geschat dat het 60 miljard US dollar kost aan federale, staat en lokale hulp om New York weer op te bouwen.”

Gabizon voegt eraan toe: “De 60 miljard US dollar dat nodig is om de infrastructuur en economie van New York weer op te bouwen is vele malen meer dan de BBP van sommige kleine ontwikkelingslanden waar een aantal van onze partner organisaties vandaan komen.” Tajikistan, bijvoorbeeld, heeft een jaarlijks BBP van maar 6 miljard US dollar, een tiende van wat nodig is om New York weer op te bouwen.
“Deze 60 miljard US dollar dat nodig is voor de wederopbouw van New York, en alle andere wederopbouwwerkzaamheden die samengaan met de gevolgen van klimaatrampen, zou men beter kunnen investeren in de preventie van klimaatrampen wereldwijd. We zouden de overdracht van veilige, schone en vernieuwbaare technologiën en energie-efficiënte projecten naar ontwikkelingslanden moeten subsidieren en de koolstofvoetstap die we achterlaten in het Globale Noorden drastisch moeten verkleinen. Ook moet het noorden accepteren dat ze een historische verantwoordelijkheid dragen.

Simpel gezegd, de honderden en duizenden doden en de miljarden dollars aan beschadiging in de landen in het Globale Zuiden zijn het resultaat van de vervuilde levensstijl, transport en productieprocessen in het Globale Noorden. We moeten het vervuiler-betaalt-principe toepassen en het Globale Noorden moet daarom ook de kosten dekken zoals is beloofd in Kopenhagen” zegt Gabizon, “maar met het oog op de financiële crisis zijn maar weinig landen gemotiveerd om opnieuw en meer geld te betalen aan de ‘Global Green Fund’. We hebben daarom directe financiele hulp nodig vanuit andere bronnen, bijvoorbeeld uit de wereldwijde belasting op vliegverkeer/kerosine.”
Gabizon vervolgt: “Dit oneindige debatteren over getallen en verantwoordelijkheden ging door tot in de late uurtjes, terwijl de temperatuur in de atmosfeer met extreem grote snelheid stijgt en zal, zoals voorspelt in de wetenschap, voor een wereldwijde klimaatcatastrofe zorgen. Sommige wetenschappers voorspellen dat er 200 miljoen klimaat-ontheemden zullen komen, dat complete naties van de aardbodem zullen verdwijnen. Onze democratische regeringsstructuren zullen niet in staat zijn om te gaan met rampen van deze omvang en we zullen het einde zien van onze vrijheid, mensenrechten en cultuur als we niet onmiddellijk actie ondernemen.”

Een Prachtig Moment: UNFCCC Besluit over het opnemen van Gendergelijkheid in klimaatonderhandelingen

WECF gelooft dat het cruciaal is voor vrouwen en jongeren die op lokaal niveau getroffen worden mee te laten spreken in de klimaatonderhandelingen, omdat dit een menselijk gezicht aan de discussie geeft. Te vaak vergeten onderhandelaars en politici waar deze overeenkomsten over gaan – de gemeenschappen en toekomstige generaties die de negatieve gevolgen het hardst zullen voelen. De leden van WECF zeggen dat de bedreiging van klimaatverandering gezamenlijk bestreden moet worden door alle vrouwen en mannen in de wereld. Het is voor WECF uiterst belangrijk om rekening te houden met de behoeften en zienswijze van vrouwen om klimaatverandering te bestrijden, omdat vrouwen vaak als het meest kwetsbaar zijn door hun maatschappelijke rol en andere perceptie op de crisis. WECF eist dat de UNFCCC-overeenkomst vrouwen toegang geeft tot ‘capacity building’, participatie in besluitvorming, technologie en financiën.

 Een klein maar zinvol politiek succes in Doha was de aanname van het advies van de ‘Subsidiary Body’ van de promotie van Gendergelijkheid en verbeterde participatie van vrouwen in UNFCCC-onderhandelingen en in de vertegenwoordiging van partijen opgericht bij de Conventie of de Kyoto Protocol” (Besluit FCCC/SBI/2012/L.36), één van de weinige onderwerpen waarvoor werd geapplaudiseerd nadat het werd aangenomen door middel van genoeg stemmen.
Sascha Gabizon merkte op: “Wij verwelkomen iets dat misschien een van de weinige besluiten is die positief zijn voor vrouwen: De COP stemde in om Gendergelijkheid op te nemen in de implementatie en besluitvorming van de overeenkomsten van de UNFCCC. Sommige vrouwen noemen dit een “Doha Miracle”.

Gabizon vervolgt: “Echter, om dit echt van betekenis te laten zijn is het ook nodig dat de COP instemt met het beschikbaar maken van financiële steun aan vrouwenproject van de “Green Climate Fund”. We hebben geld nodig om vrouwen direct te kunnen bereiken en hun te helpen zich te beschermen tegen klimaatverandering, vooral in plattelandsgebieden die al grote gevolgen heeft ondervonden door klimaatverandering.”


Sabine Bock voegt toe, “Als een organisatie dat een netwerk heeft van 150 grassroots en vooral vrouwenorganisaties die werken aan klimaatprojecten, moeten we jammer genoeg constateren dat vrouwen meer negatieve gevolgen van klimaatverandering in hun dorpen ondervinden dan mannen. Wij geloven dat vrouwelijk leiderschap in de klimaatdebatten, niet alleen op de UNFCCC maar ook in hun eigen land, belangrijk is om de rechten en behoeften van vrouwen te respecteren. Ook erg belangrijk is een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten van deze klimaatovereenkomsten, niet alleen een eerlijke verdeling over verschillende landen maar ook over verschillende generaties en tussen mannen en vrouwen. We roepen daarom op om een non-discriminatie principe te integreren in de klimaatprogramma’s zoals het ADP wat is ingesteld na de Durban COP17. Sabine Bock “WECF’s ervaring in het veld heeft steeds bewezen dat het belangrijk is om rekening te houden met sociale-, gender-, geografische-, economische- en educatieve ongelijkheid in de ontwikkeling van een effectieve en duurzame oplossing voor klimaatverandering.”

Internationale delegatie van vrouwen verwerft ervaring en maakt het verschil

WECF’s Doha delegatie bestond uit 5 vrouwelijke leiders van verschillende grassroots organisaties uit Georgië, Kazakstan, Egypte, Paraguay en India, en WECFstaf uit Duitsland, Nederland en de VS. Deze grassroots leiders verklaarden ten aanzien van NGO’s, overheidsvertegenwoordigers en UN Agency leiders aanwezig bij de COP over hun eigen ervaring met klimaatverandering en de rampzalige gevolgen van het voortzetten van zeer risicovolle energietechnologieën zoals kernenergie voor vrouwen en mannen, bijvoorbeeld voor de gezondheid en de leefomgeving van mensen die leven bij de uraniummijnen van Kazakstan.

Belangrijke punten van aandacht voor de WECF delegatie waren de urgente en dramatische vermindering van het niveau van broeikasgassen in de atmosfeer, toegang tot veilige energie technologieën en energie-efficiënte praktijken, gendergelijkheid in financiële hulp voor klimaatoplossingen, het maken van beleid en het implementeren van de klimaatovereenkomsten van de VN, en de focus op de eerlijkheid over de historisch grootste vervuilers en de meest negatief getroffen landen.

Sascha Gabizon zegt: “Op dinsdag 27 november participeerde ons WECF team in de “Gender dag” van presentaties en panel discussies waarbij ze samen met andere organisaties werkgroepen hebben gefaciliteerd over het onderwerp ‘toegang tot klimaatgerelateerde technologie, financiën en preventie hier tijdens de COP 18’. Jammer genoeg is het vandaag duidelijk geworden dat de wereld nog steeds ver verwijderd is van het behalen van gendergelijkheid, op enkele positieve voorbeelden na. Bij WECF zorgt deze ongelijkheid voor inspiratie om nog harder te werken om toegang tot internationale, nationale en lokale klimaatgerelateerde bronnen te creëren voor vrouwen.
Sabine Bock voegt eraan toe: “Sociale ongelijkheid is niet gewoon een extra opbrengst in dit proces. De UNFCCC zou het als een kernelement in de preventie van klimaatverandering moeten zien. Door het geven van voorkeur aan mensenrechten en gendergelijkheid kunnen we een transformatie bereiken naar gelijke en weinig risicovolle en lage koolstofuitstotende landen wat leidt tot een wereldwijde duurzame ontwikkeling, waarbij iedere man en vrouw gezond kan leven in een duurzame wereld”.  

Gabizon concludeert: “We hebben misschien wat slaap gemist hier in Doha, maar ons doel was om de delegaties wakker te maken. En hoewel we zeer teleurgesteld zijn in de algehele uitkomst van COP 18 van de UNFCCC, zullen we doorgaan met campagne voeren op lokaal, nationaal en internationaal niveau omdat we niets minder accepteren dan wereldwijde gelijkheid in de economie, vrouwenrechten en meest belangrijk, een duurzame en leefbare planeet. We hebben geen tijd te verliezen.” 

#    #   #
Foto’s en videos zijn beschikbaar en interviews met WECF leiders en/of delegatie leden kunnen worden geregeld op verzoek. Meer informatie: Chantal Van den Bossche, 0031-6.28129992


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Klimaattop Katowice: hoog tijd om wakker te worden
Terwijl wij in het Noorden van de wereld klagen over te warme zomers, is klimaatverandering in andere delen van de wereld al een zaak van leven en dood.
28.12.2018