Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Rondetafelbijeenkomst op 18 februari bij Ministerie van Buitenlandse Zaken over Post-2015 agenda

Op initiatief van Rutgers/WPF, Share-Net en WECF en WO=MEN organiseerde het Ministerie van Buitenlandse zaken een ronde tafel bijeenkomst met experts op het gebied van mensenrechten, gender gelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gender & water

06.04.2013 | WECF
Op initiatief van Rutgers/WPF, Share-Net en WECF en WO=MEN organiseerde het Ministerie van Buitenlandse zaken een ronde tafel bijeenkomst met experts op het gebied van mensenrechten, gender gelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gender & water. Samen met ambtenaren van verschillende departementen is nagedacht over de Nederlandse inzet in het Post 2015 proces.

In 2015 lopen de Millennium Development Golas (MDGs) af. De discussies rond het nieuwe raamwerk voor internationale ontwikkelingssamenwerking zijn in volle gang. Welke principes zouden aan de basis moeten staan van deze nieuwe internationale agenda? En welke strategieen zouden verankering van deze cruciale thema’s kunnen garanderen?

Ter voorbereiding van de ronde tafel is een discussie paper met aanbevelingen geschreven. Dit document komt voort uit de consultatiebijeenkomst met maatschappelijke organisaties, georganiseerd op 11 december 2012, waarbij 40 aanwezigen een breed spectrum aan organisaties vertegenwoordigden. Dit paper in combinatie met de uitkomsten van de bijeenkomst zal tevens gebruikt worden om de Ministers Timmermans en Ploumen te briefen over het Nederlandse speerpunt SRGR en dwardsdoorsnijdende thema Gender.

Koen Davidse (Directeur van de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM)) lichtte toe dat de thema’s die besproken worden vandaag voor Nederland hoog op de agenda staan : traditionele thema’s zoals voedsel en water, maar ook de gevoeligere onderwerpen zoals SRGR en Gender hebben een extra push nodig. Nederland wil hierop voortrekker zijn.

Hilde Kroes (ShareNet, Rutgers WPF) legde kort uit hoe deze bijeenkomst tot stand is gekomen. De principes zoals uitgewerkt in het discussiepaper geven aan dat het maatschappelijk middenveld oproept om ambitieus te zijn en deze thema’s volle aandacht te geven. De MDGs zijn achter gebleven in de rechtenbenadering. Het nieuwe raamwerk is een kans om de SRGR en gender issues voor het voetlicht te brengen.

Joni van de Sand (WO=MEN) gaf aan dat 2015 tevens 20 jaar is na aanname van het Beijing Platform for Action (BPfA). Er is vooral meer elan nodig voor vrouwenrechten, en implementatie van internationaal gemaakte afspraken laat nog veel te wensen over.  Gender moet daarom worden ‘gemainstreamed’ in de gehele agenda, maar ook als op zichzelf staand thema de aandacht krijgen die nodig is (two-track approach). Een gender benadering ligt aan de basis van transformatie naar een meer rechtvaardiger wereld.

Chantal Van den Bossche (WECF) vertelde over de Women’s Major Group, die de belangen vertegenwoordigt van meer dan 300 vrouwenorganisaties uit 80 landen in het nieuwe proces van de “Sustainable Development Goals” (SDGs) zoals besloten op de Rio+20 top in Juni 2012. De SDG-doelen zullen in de toekomst zeer waarschijnlijk samengaan met de post 2015 doelen.

In totaal namen zo’n veertig personen deel van 24 verschillende organisaties. Van het ministerie namen ongeveer 12 experts deel.

De volgende opvattingen kwamen terug in alle vier de discussiegroepen:
  • Algemene erkenning voor het belang van het opkomen voor en extra push geven aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, gendergelijkheid en mensenrechten en de unieke rol die Nederland heeft als voorvechter van deze thema’s.
  • Mensenrechten is een overkoepelend thema in de post 2015 agenda, waarbij het gaat om de aanpak van de ‘root causes of poverty’, zoals (gender)ongelijkheid en inequities, discriminatie, sociale onrechtvaardigheid, machtsstructuren. Het post 2015 proces is een kans om te werken aan een rechtvaardiger en gelijkwaardiger wereld, zonder discriminatie, stigma en geweld. Het is nu tijd om ambitie te laten zien.
  • Het is van belang dat Nederland haar internationale voortrekkersrol op deze thema’s actief uitdraagt en daarbij op zoek gaat naar andere gelijkgestemden, óók buiten de Europese Unie. Daarbij is het belangrijk om samen te werken met het maatschappelijk middenveld en dit te versterken, met name grass roots organisaties die lokale en
  • thematische kennis en ervaring hebben en de accountability rol vervullen in hun land.
Naast Gendergelijkheid en Seksuele en Reproductieve Rechten en Gezondheid bracht WECF Gender en rechten in in een Water Doelstelling:

  • Gendergelijkheid moet worden geïntegreerd in water en sanitatie doelstellingen met een focus op verschillende soorten water (drinkwater, water voor voedselproductie (irrigatie), ecosystemen, energie en industrie) voor iedereen, mannen én vrouwen.
  • Het uitbreiden van (drink)water infrastructuur is gewenst vanwege gezondsheids- en sanitatie redenen en tevens ook om de afstand te verkleinen die vrouwen c.q. meisjes moeten afleggen om water te halen, zodat zij deze tijd kunnen gebruiken voor andere productieve activiteiten.
  • Het is belangrijk dat vrouwen meer rechten en inspraak krijgen voor wat betreft het beheer van water en kennis krijgen van water management in de landbouw, zodat zij ook de mogelijkheid hebben om landbouw te bedrijven voor hun levensonderhoud. Het lidmaatschap van ‘water users associations’ is hierbij een eerste vereiste.
  • Het is van belang dat het post 2015 raamwerk erkent dat hygiëne en toegang tot veilige toiletten belangrijk zijn voor elk meisje en vrouw, zodat zij hun menstruatie kunnen reguleren. Het taboe op menstruatie moet eraf.
  • Toegang tot water, sanitatie en hygiëne is nauw verbonden met doelstellingen op educatie. Veel meisjes kunnen niet naar school tijdens hun menstruatie vanwege gebrekkige sanitaire faciliteiten.

Een volledig verslag van de bijeenkomst is hier te vinden.

Na de ronde tafel organiseerde het Ministerie de eerste publieke bijeenkomst om de Nederlandse inzet bij Post2015 toe te lichten.

Het post 2015 raamwerk moet een gelijkwaardige en duurzame wereld zonder armoede bevorderen, waarin de rechten van elk individu worden erkend, inclusief hun seksuele en reproductieve rechten.

Gender ongelijkheid en ontkenning van mensenrechten, met name seksuele en reproductieve rechten, zijn structurele ondermijnende factoren in duurzame ontwikkeling. Nederland wordt internationaal gezien als een voorvechter op juist deze thema’s. De komende maanden kan de Nederlandse overheid ambitie laten zien door openheid te verbeteren over structurele en onderliggende obstakels in duurzame ontwikkeling, bestrijding van armoede en sociale ongelijkheid, milieuproblemen en de mondiale crises.

Hoewel de Millennium Development Goals (MDGs) op een aantal terreinen vooruitgang hebben gerealiseerd, is er ook kritiek op de wijze waarop zij het mondiale ontwikkelingsparadigma het afgelopen decennium  hebben bepaald. De nadruk ligt op concrete problemen, wat de indruk wekt dat armoede met technocratische toepassingen kan worden opgelost.De millenniumdoelen hebben te weinig oog voor onderliggende factoren die armoede veroorzaken of in stand houden, zoals ongelijkheid, mensenrechtenschendingen, de klimaatcrisis, oneerlijke handel en conflicten. Bovendien zijn de millenniumdoelen te vrijblijvend. Wanneer de doelen niet worden behaald, heeft dat geen enkele gevolgen. Verandering en vooruitgang blijven met name achter in het realiseren van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en in de promotie en bescherming van mensenrechten.

De uitwerking van het post 2015 raamwerk biedt een unieke kans om onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan te pakken; de nieuwe agenda te verankeren in al bestaande internationale mensenrechten instrumenten en internationale afspraken aan elkaar te verbinden; en grotere inzet op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, gendergelijkheid en mensenrechten te genereren. De totstandkoming van een nieuw internationaal raamwerk is een complex proces, waarbij de valkuil ontstaat dat discussies en besluiten ver af komen te staan van de rechten en behoeften van de mensen om wie het uiteindelijk gaat. Wij zien kansen om een visie over ontwikkeling uit te werken vanuit open discussies over de structurele en onderliggende factoren van armoede, sociale onrechtvaardigheid, inequalities en inequities.
Meer Nieuws

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
WECF Nederland mag 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030
09.04.2018

Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017

Stem namens jouw organisatie mee in de verkiezingen van de Women's Major Group!
WECF directeur Sascha Gabizon genomineerd als coördinator voor UNECE Europese Regio & Centraal-Azië
11.02.2017