Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Verschuiving Nederlandse positie ten aanzien van hormoonverstoorders zichtbaar

AO leefmilieu 6 november: Over over het belang van gezondheid & milieu, hormoonverstoorders & goede voorlichting aan zwangere vrouwen

11.11.2014 | Chantal van den Bossche
Afgelopen week was er in de Tweede Kamer ruim aandacht voor het rapport van de Gezondheidsraad ďRisicoís van prenatale blootstelling aan stoffenĒ.

Dinsdag 4 november vond een besloten technische briefing plaats voor Kamerleden, waar wij  - om ons onbekende redenen -niet naar konden luisteren. Donderdag 6 November nam het onderwerp een prominente plek in tijdens het AO (Algemeen Overleg) Leefomgeving van de Kamercommissie Milieu en Infrastructuur (I&M) met de Staatsecretaris van Milieu mevrouw Mansveld. Met positief gevolg.

Hier een kort overzicht:
 
Informatie over hormoonverstoorders voor zwangere vrouwen

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer, zei staatssecretaris Mansveld dat ze in het voorjaar een afwegingskader bekend hoopt te maken voor gezondheid, veiligheid en milieu. Ze gaf aan dat ze het belangrijk vindt dat de meest kwetsbare groepen worden beschermd, zoals zwangere vrouwen en kinderen.

Mansveld stelde tijdens het AO in de Tweede Kamer dat er met het RIVM zal worden overlegd over het geven van informatie over hormoonverstorende stoffen aan zwangere vrouwen op de website van het RIVM. WECF hoopt dat dit echt zal worden verwezenlijkt, omdat wij voorlichting over hormoonverstorende stoffen erg belangrijk vinden. Hier doen wij al jaren ons best voor met onze partners.

Samenwerking met Denemarken voor een sneller  en beter  EU-beleid

Tijdens hetzelfde AO zei staatssecretaris Mansveld dat ze het initiatief steunt van haar Deense collega om tot een voortvarender EU-beleid te komen op het gebied van hormoonverstorende stoffen. Mansveld gaf ook aan dat ze zich wil inzetten dat wettelijk beleid voor chemische stoffen om prenatale blootstelling te voorkomen op EU niveau tot stand komt. WECF vindt de samenwerking met Denemarken erg positief, omdat Denemarken voorop loopt met haar beleid op het gebied van hormoonverstorende stoffen.
 
Aanbeveling Gezondheidsraad testmethoden opgepakt

De Staatssecretaris stelde ook dat ze  de aanbeveling uit het rapport van de Gezondheidsraad om de testmethoden aan te passen, op zal pakken. Ze wees er wel op dat dit veel tijd kost. Zij legt dit na overleg met de Gezondheidsraad neer bij het RIVM, dat moet aangeven  aan welke testen precies behoefte is. WECF vindt dit een belangrijke stap voorwaarts.
Tijdens het overleg in de Tweede Kamer, erkende Mansveld het probleem van de accumulatie van stoffen. Ze vindt dat daar rekening mee moet worden gehouden, maar gaf ook aan dat het complex is om daar toelatingsnormen voor te bepalen.
 
Ook monitoring gezondheidsrisico's nanomaterialen belangrijk
 
Mansveld zei  dat er een toename te zien is van de toepassing van nano -deeltjes in consumentenproducten . Zij vindt de tijdige monitoring van gezondheidsrisico's daarbij heel belangrijk. Zij meldde dat er in de EU wordt gewerkt aan regulering en aangepaste teseten en normen voor monitoring van nanomaterialen.
 
WECF blij met reacties vanuit de Tweede Kamer

WECF heeft samen met Wemos en Greenpeace en Pan Europe een brief aan de Staatssecretaris van Milieu, de Minister van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van landbouw geschreven over de risico's van hormoonverstorende stoffen bij prenatale blootstelling. Daarin is gevraagd prioriteit te geven aan maatregelen  om stoffen zoals Bisfenol-A (BPA) zo snel mogelijk uit voedselverpakkingsmateriaal te weren. Deze brief is ook naar Kamerleden  gestuurd, die in de vaste Kamercommissies  zitten van milieu en van volksgezondheid.
 
Daarnaast  heeft WECF brieven gestuurd  aan  Kamerleden  waarin we breder zijn ingegaan op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de Gezondheidsraad en waarin we om een aantal maatregelen hebben gevraagd. We hebben daarover ook mondeling contact gehad met een aantal Kamerleden en /of hun beleidsmedewerkers. 
 
WECF is blij met de wijze waarop Tweede Kamerleden het onderwerp hebben opgepakt en vragen aan de Staatssecretaris hebben gesteld. Een aantal Tweede Kamerleden heeft beloofd dit onderwerp ook op te pakken tijdens het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte met Minister Schippers a.s. donderdag 13 november in de Tweede Kamer.

CHILDPROTECT: LIFE+ project over hormoonverstorende stoffen met
Gezinsbond en PAN Europe 
WECF werkt samen met de Vlaamse Gezinsbond, PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) aan een LIFE+ project, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. Doel van het project is beleidsmakers, bedrijven, en consumenten bewust te maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDCís blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015