Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Vrouwen vragen om rechtvaardige actie van wereldleiders in Parijs

De belangrijkste eisen van vrouwen voor de klimaattop in Parijs

08.12.2015 |
De belangrijkste eisen van vrouwen voor de klimaattop in Parijs:

1. Regeringen moeten toezeggen om de gemiddelde opwarming van de aarde onder de 1.5 graden te houden om rampzalige klimaatverandering te voorkomen volgens de principes van de Conventie, namelijk gelijkheid en gemeenschappelijke maar verschillende verantwoordelijkheden (CBDR).

2. Het akkoord moet erop toezien dat alle klimaatgerelateerde maatregelen, dus zowel de aanpassings- als de verzachtingsmaatregelen, het respect, de bescherming, de promotie en de vervulling van mensenrechten, gender gelijkheid, de rechten van inheemse volkeren, intergenerationele gelijkheid, een rechtvaardige transitie en fatsoenlijk werk, voedselzekerheid en veerkrachtige ecosystemen waarborgen.

3. Ontwikkelde landen moeten aan hun deel van de verplichtingen voldoen door de leiding te nemen bij het sluiten van het ongelijke emissie gat van de huidige nationale toezeggingen van landen betreffende klimaatmaatregelen (INDCs), en door onvoorwaardelijke steun te geven aan ontwikkelende landen in het aanpassen aan en verzachten van klimaatverandering.

4. Regeringen moeten zich houden aan breed opgezette, ambitieuze en rechtvaardige acties voor 2020 onder ‘Workstream II’.

5. Concepten als ‘net-zero (netto nul)’ of ‘carbon neutrality (koolstofneutraal)’ of enige andere die onveilige en onverantwoordelijke technologische oplossingen stimuleren moeten uit het akkoord gelaten worden.

6. Het lange termijn doel van het akkoord moet een duurzame weg formuleren voor de urgente reductie van emissies: toewerken naar 100% duurzame en veilige hernieuwbare energie en breed opgezette structurele en levensstijl veranderingen- en afbouwen van schadelijke technologieën en fossiele brandstoffen, volgens de principes van CBDR en gelijkheid.

7. Aanpassingsbeleid moet toegespitst zijn op het desbetreffende land, en gender-responsief, participatief en volledig transparant zijn. 

8. Het nieuwe akkoord moet expliciet voorzien zijn van een afzonderlijke sectie over ‘Verlies en Schade’ en een mechanisme bevatten waarmee zowel financiële als maatschappelijke schade kan worden gecompenseerd.

9. Technologische ontwikkeling en transitie moet veilig zijn voor mensen en het milieu, betaalbaar voor iedereen en gender-responsief.

10. Landen moeten duidelijk gedefinieerde, nieuwe, additionele en voorspelbare gender-responsieve publieke financiering in de vorm van subsidies vrijmaken. Het doel van 100 biljard dollar per jaar moet een fundering zijn en geen plafond en moet tenminste elke vijf jaar verhoogd worden met een 50:50 verhouding tussen verzachting en aanpassing, en moet ook financiering voor verlies en schade bevatten als toevoeging op de financiering voor aanpassing.

11. Ten slotte moet deelname aan de besluitvorming onder het nieuwe akkoord inclusief en transparant zijn en waarborgen dat alle barrières voor beweging en reizen voor deelnemers uit ontwikkelingslanden worden opgeheven en dat het maatschappelijk middenveld toegang heeft tot besluitvormingsprocessen.

 

 


Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018

Uitnodiging: 'Nederland in de volgende versnelling - Adopteer een SDG Live' 27 september
WECF organiseert samen met Building Change ´Nederland in de volgende versnelling´ op 27 september in In het Koorenhuis, Den Haag, om de balans op te maken van de Nederlandse SDG inzet. Wees erbij en laat horen wat jij vindt dat er beter kan om de realisatie van de SDG's in en vanuit Nederland een stap dichterbij te brengen!
14.08.2018

Themamiddag: Groen in de Stad
Samen met Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL) organiseerde WECF op 24 november een themamiddag over groen in de stad.
26.11.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017