Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Small is Beautiful

WECF reageert op nieuwe Beleidsnota Minister Kaag "Investeren in perspectief. Goed voor Nederland, goed voor de wereld."

01.06.2018 |
Vorige week vrijdag is de nieuwe Beleidsnota van minister Kaag gepubliceerd "Investeren in perspectief. Goed voor Nederland. Goed voor de wereld."

Small is beautiful

Het is geweldig dat Minister Kaag inzet op het versterken van vrouwen en meisjes en het bestrijden van genderongelijkheid in alle onderdelen van haar beleid. De vraag is wel of de meisjes en vrouwen om wie het gaat worden bereikt en of hun belangen niet worden overstemt door belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en grote fondsen. 

Terecht wijst de nota op het feit dat klimaatverandering een meer dan gemiddelde impact heeft op vrouwen. Vrouwen zijn niet alleen vaker slachtoffer van problemen door klimaatverandering, omdat zij vaker in de informele sector op het land en thuis werken. Zij zijn ook belangrijke spelers die verandering teweeg kunnen brengen, omdat zij vaak degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor (voedsel)productie en consumptie.

Tegelijkertijd zien we dat de mensenrechten onder druk staan, dat de ruimte voor maatschappelijke organisaties kleiner wordt en dat er een conservatieve terugslag is. Deze trends hebben grote gevolgen voor vrouwen en vrouwenorganisaties: zij hebben het moeilijk in veel delen van de wereld, soms niet eens zover van huis. Denk bijvoorbeeld aan de uitholling van de rechtsstaat en voorstellen voor aanpassing van de abortuswetgeving in Polen. 

Toegankelijkheid vergroten

De Minister ziet steun via het Groene Klimaatfonds als een belangrijke pijler in het versterken van de rol van vrouwen bij klimaatactie. De praktijk leert echter dat dit fonds niet toegankelijk is voor kleine organisaties, laat staan organisaties die onder druk staan. En ondanks het feit dat alle projecten van het Groene Klimaat Fonds gendergelijkheid bevorderen als doel zouden moeten hebben, is dit tot nu toe nauwelijks het geval.

De toegankelijkheid zou kunnen worden vergroot door het opzetten van een SDG5-fonds, een voorstel dat eerder werd gedaan door het genderplatform WO=MEN. Dit SDG5-fonds zou kunnen voorzien in geoormerkte financiering voor organisaties en projecten gericht op het versterken van de positie van vrouwen. In tegenstelling tot de huidige focus op coalities en grote bedragen zouden bij een dergelijk fonds individuele organisaties aanvragen kunnen doen, ook voor kleinere bedragen. 

Eigen gedrag aanpassen

Afgezien van het toegankelijk maken van steun voor klimaatactie is er veel winst te boeken door ons eigen gedrag te veranderen. Daar laat de Minister echt kansen liggen. Er wordt met geen woord gerept over het afbouwen van perverse subsidies en investeringen, zoals bijvoorbeeld investeringen in fossiele brandstoffen, mijnbouw en energie-intensieve en vervuilende industrie. Zo zou de FMO-uitsluitingslijst naast tabak en sterke drank kunnen worden aangevuld met fossiele brandstoffen, zodat investeringen meer dan nu gaan bijdragen aan een schoon klimaat en de economie van de toekomst.  

Duidelijke criteria stellen

Helaas hebben ook goedbedoelde klimaatprojecten te vaak negatieve neveneffecten gehad. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige plantages en grote dammen waardoor de bestaanszekerheid van lokale gemeenschappen wordt aangetast. Daarom hopen wij dat de Minister in de uitwerking van het Nationale Klimaatfonds duidelijke sociale, gender en duurzaamheidscriteria stelt waardoor rechten van meisjes en vrouwen en inheemse volkeren worden geborgd. 

De grootschalige klimaatfinanciering en het bedrijfsleven instrumentarium, zoals het Dutch Good Growth Fund, zijn er niet in geslaagd het tij te keren, terwijl alle studies laten zien dat investeren in lokale vrouwen en gemeenschapsprojecten wel echte verbeteringen brengen. Laten we ons daarop concentreren!

Reactie WO=MEN

Ook het Nederlandse Genderplatform WO=MEN, waar WECF lid van is, heeft een reactie  gegeven. Samenvattend is WO=MEN verheugd over het feit dat gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5) is opgenomen in het hart van het nieuwe ontwikkelingsbeleid. Continue aandacht voor gendergelijkheid en vrouwenrechten is namelijk essentieel voor duurzame ontwikkeling, het opheffen van (machts) ongelijkheid en het tegengaan van de werkelijke grondoorzaken van armoede, conflict, instabiliteit en klimaatverandering. 

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiŽle bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
ďHoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatieĒ.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

#HerstoryofChange: Het belang van de internationale vrouwenbeweging
WECF organiseerde ook dit jaar weer een workshop tijdens de Afrikadag in het KIT, Amsterdam
19.03.2019