Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Appel aan Nederlandse overheid: nu stappen nodig tegen zorgwekkende stoffen!

Zembla toont: Buurlanden nemen wel wettelijke stappen om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen – waarom Nederland niet?

19.12.2013 | WECF Pers

Utrecht, 19 december 2012 – “Waarom doet Nederlandse overheid niets om kwetsbare groepen te beschermen tegen zorgwekkende stoffen?” Deze vraag stelt de organisatie WECF – een internationaal netwerk van vrouwen en milieuorganisaties voor een duurzame toekomst ¬– in een brief aan de Minister van Gezondheidszorg en de staatssecretarissen van Milieu en Economische Zaken naar aanleiding van een uitzending van het TV programma Zembla. In de brief wordt  gewezen op het gevaar van zogeheten hormoonverstorende stoffen voor met name zwangere vrouwen en kinderen.
 
Er zijn steeds duidelijkere aanwijzingen dat hormoonverstorende stoffen tot blijvende gezondheidsschade leiden. Kinderen in de ontwikkelingsfase voor en na de geboorte zijn het meest kwetsbaar voor hormoonverstorende stoffen. De gezondheidseffecten zijn vaak onomkeerbaar en treden vaak pas later in het leven op. Deze stoffen zitten in een groot aantal consumenten producten o.a. in onze voeding, dranken, in plastic, in speelgoed, in keukengerei, in meubels, in kleren, in verzorgings- en schoonmaakproducten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen hormoonverstorende stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid, natuur en milieu.
 
Er is voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat blootstelling aan zelfs hele lage doses EDC’s de ontwikkeling van de hersenen en andere organen verstoort. De blootstelling gaat via allerlei wegen zoals voeding, via de huid en inademing. De WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) bracht recent rapporten uit over de potentiële schade aan de ontwikkeling van kinderen. Ook het Europese Milieu Agentschap EEA publiceerde een uitgebreid overzichtsrapport dat wijst op een relatie tussen hormoonverstoring  en de opmerkelijk sterke toename chronische ziekten en aandoeningen in de laatste decennia. Beide organisaties roepen beleidsmakers op tot versnelde preventieve maatregelen, ookal zijn er nog lacunes in de kennis. Denemarken, Zweden en Frankrijk hebben al wettelijke stappen genomen om bepaalde EDC’s te verbieden en kwetsbare bevolkingsgroepen pro-actief te informeren, zoals blijkt uit de uitzending van Zembla, maar Nederland blijft achter.

Vermijding van blootstelling is vrijwel niet mogelijk voor de burger
Wettelijke bescherming loopt  ver achter bij nieuwe wetenschappelijke inzichten. De toelatingsnormen voor chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen zijn niet afgestemd op schadelijke effecten die bij blootstelling aan zeer lage doses EDC’s kunnen optreden. Ze zijn ook niet afgestemd op de veel grotere gevoeligheid van kinderen in hun ontwikkeling voor en na de geboorte. Zoals uit de Zembla uitzending bleek, kan de Nederlandse overheid niet meer volhouden dat producten op de Nederlandse markt wat betreft EDC’s veilig zijn.

Sascha Gabizon , directeur van WECF, zegt: “De verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Volksgezondheid ligt in de eerste plaats bij de nationale overheid. Wij zijn van mening dat de ernst van de problematiek in Nederland ten onrechte wordt ontkend of genegeerd. Er is teveel prioriteit gegeven aan korte termijn bedrijfsbelangen ten kosten van gezondheidsbelangen. Als er één terrein is waar de industrie maatschappelijke verantwoordelijk moet tonen, dan is het wel hier”.

De brief van WECF, PAN en Ecobaby geeft 9 concrete aanbevelingen voor het versneld aanpakken van preventie, informatie aan de burgers en ondersteuning van Europese beleidsmaatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sascha Gabizon, Algemeen Directeur WECF Internationaal 030-2310300

Marie Kranendonk, senior adviseur Gezondheid en Milieu WECF, 06-53556941

Chantal Van den Bossche, persvoorlichter 06-28129992www.eenveilignest.nl

Lees het volledig persbericht met bijlage hier


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017