Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

Schadelijke stoffen in weidevogelbeschermingsgebieden in Gelderland

Onderzoek naar de aanwezigheid en risico´s van pesticiden en diergeneesmiddelen in dierlijke mest en bodem in weidevogelgebieden in Gelderland. Is er een samenhang tussen contaminatie van de mest en bodem op veebedrijven en de vogelstand?

30.10.2018


Countries: Nederland
Donateurs: Provincie Gelderland
Partners: Buijs Agro-Services Bennekom (projectuitvoerder), WECF Nederland, ETS Netherlands
Thema's: bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen, dierlijk mest, bodem, insecten, weidevogels
Duration: 07/2018 - 03/2019

Achtergrond
Insectensterfte en een teruggang van het aantal weidevogels zijn in veel delen van Gelderland (en ook daarbuiten) merkbaar. Met dit project willen we onderzoeken of de mest van koeien residuen van bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen of conserveermiddelen bevatten, die van invloed zouden kunnen zijn op insecten en weidevogels. Er zijn op dit moment namelijk nog geen metingen beschikbaar van residuen van de genoemde stoffen in mest van vee en in de bodem van de Gelderse weidevogelbeschermingsgebieden. Dierlijke mest is namelijk niet alleen belangrijk voor de vruchtbaarheid van het land, maar ook essentieel voor weidevogels. In dierlijke mest leven veel insecten die een bron van voedsel vormen voor veel vogels en andere dieren. De samenstelling van de mest kan echter invloed hebben op de ontwikkeling van insecten en daarmee indirect op vogels. 
Met dit onderzoek willen wij de eventuele relatie tussen residuen in dierlijk mest en de achteruitgang van weidevogels onderzoeken. Ook analyseren we de risico's voor het gehele ecosysteem.

Doelen van het onderzoek:

  • Het verkrijgen van inzicht in de contaminatie van dierlijk mest en van de bodem met residuen van gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen en conserveermiddelen op veebedrijven gelegen in weidevogelbeschermingsgebieden van Gelderland
  • Het  verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen contaminatie van de mest en bodem op veebedrijven en de vogelstand op die bedrijven (in samenwerking met de vogelwerkgroepen)
  • Het opstellen van een risicobeoordeling voor het bodemleven en voor de avifauna veroorzaakt door het gebruik van de onderzochte mest
  • Het formuleren van aanbevelingen hoe de belasting van het grasland met de gevonden ongewenste stoffen is te verminderen

                   

Samenvatting project activiteiten
In de provincie Gelderland zullen op 25 veebedrijven de mest en de bodem in weidevogel-beschermingsgebieden worden bemonsterd om de eventuele contaminatie van de mest en van de bodem te bepalen. Ook worden monsters van het voor het vee gebruikte krachtvoer genomen en eventueel op residuen van bestrijdingsmiddelen getest. Daarnaast wordt informatie over de bedrijfsvoering verzameld. M.b.v. de verzamelde gegevens zal de mogelijke invloed op de insectenfauna en daarmee voor vogelstand worden bepaald. Tevens zullen aanbevelingen worden gedaan hoe de invloed van de betreffende stoffen op de vogelstand kan worden verminderd door maatregelen op bedrijfsniveau. 
Deelnemende veehouderijbedrijven worden voornamelijk in weidevogelgebieden gezocht, waar de ontwikkeling van de weidevogelstand door tellingen of eigen waarnemingen wordt geobserveerd. 

Tijdsduur van het project: 6 maanden

Contact: jelmerbuijs@gmail.com of margriet.mantingh@wecf.org

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door steun van de provincie Gelderland

 

 


Meer Nieuws


Nieuws

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019


Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019


Presentatie Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en afname weidevogels in Gelderland
12 april 2019 presenteerden WECF en Buijs Agro-Services in het provinciehuis in Arnhem hun onderzoeksresultaten over de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven
19.04.2019